top of page

Kamerový systém pro Statutární město Ostrava

Kontaktní údaje správce:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

Osoba oprávněná poskytnout bližší informace ke zpracování:

Kategorie zpracovávaných údajů:

vizuální záznam bez zvukové stopy – fyzická a fyziologická identita

Účel zpracování:

ochrana majetku Statutárního města Ostravy a obyvatel bytového domu

Právní základ zpracování:

zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a třetí strany (obyvatel bytového domu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679)

Příjemci osobních údajů:

Statutární město Ostrava, orgány Policie České republiky

Doba uložení osobních údajů:

7 kalendářních dnů

Oprávněné zájmy:

ochrana majetku

Subjekt údajů má právo:

- na přístup k osobním údajům o své osobě

- na opravu zpracovávaných osobních údajů

- na výmaz, popř. omezení zpracování

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování

bottom of page