+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Vycházíme z předpokladu, že přes možnou různorodost oblastí s výskytem krizových stavů, jež chceme pro každou fázi řešení informačně podpořit, existuje pro ně určitá společná procesní a datová abstrakce. Jinými slovy, lze identifikovat činnosti, datové toky, procesy a jejich vzájemné vazby, které jsou společné pro řešení (míněny jsou všechny fáze, od prevence po zmírňování následků) krizových stavů bez ohledu na příslušnou oblast, ať jde o řešení bleskových povodní, výskytu lokální epidemie, havárie klíčového technologického prvku, úniku škodlivé látky nebo hromadné dopravní nehody.
Tuto společnou část, doplněnou o nezbytné procesy provozního charakteru (např. autentizaci a autorizaci, administraci systému, bezpečnost) shrnujeme do základního jádra, nabízející zároveň rozhraní pro připojení volitelných aplikačních bloků, datových zdrojů a datových zpráv, včetně služeb a klientů třetích stran. Právě tyto specifické aplikační bloky pak tvoří celkový systém, použitelný jako informační a aplikační podpora pro krizové řízení v příslušné specifické oblasti.

Interpreter krizových plánů

Krizový plán je předpis, co se má v určité situaci, tj. za výskytu určitých podmínek, vykonat. Jsou-li tyto předpisy převedeny do podoby strukturovaných dat, je možné takto uložený plán interpretovat – tedy průběžně vyhodnocovat aktuální stav.

Tvorba a evidence krizových plánů

Tímto modulem se pořizují strukturovaná data tvořící krizový plán. Součástí modulu je také správa verzí krizových plánů, schvalovací proces a export dat např. do Wordu nebo HTML.

Integrace dynamických dat

Rozhraní pro vstup časově závislých dat např. stavy na vodoměrných čidlech, provozních teplot na výrobních uzlech, úroveň zamoření sledované lokality, hlášení metanových čidel atd.

Integrace externích databází

Přes toto rozhraní lze připojit potřebné externí datové zdroje např. celostátně platné registry, RUIAN, POVIS aj.

Integrace expertních systémů

Umožňuje komunikaci a spolupráci se systémy třetích stran poskytujících v dané oblasti expertní funkcionality – např. JSDI pro dopravní omezení, služby ČHMÚ pro odhady vývoje srážek.

Integrace složek IZS a podnikových systémů

Tento modul slouží pro vzájemnou komunikaci se subjekty operačního řízení HZS, PČR a ZZS, případně pro komunikaci se systémem TCTV 112 a stávajícími podnikovými systémy.

Výkazy a statistiky

Sada nástrojů pro pohledy do databáze systému a pro tvorbu reportů.

Konzola dispečera

Autorizovaný uživatel může iniciovat spuštění řešení krizové situace interpretací příslušného plánu, sledovat jeho průběh a vymezeným způsobem do něj zasahovat.

Evidence sil a prostředků

Modul bude spravovat jak zdroje definované interně, tak zpřístupnění rozhraní a informací ve zdrojích externích. Síly a prostředky lze plánovat, spravovat, tak i následně vyhodnocovat i z hlediska finančních nákladů.

Správa veřejného portálu

Prostředky pro výběr veřejně publikovatelných dat a jejich formátování do podoby obsahu portálu určeného pro informování anonymní veřejnosti.