+420 800 331 183
 helpdesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

ZZS Moravskoslezského kraje – modernizace architektury2021

Předmětem dodávky bylo:

 • Přizpůsobení se aplikace k aktuálnímu epidemiologickému stavu.
 • Optimalizace a celkové zrychlení odezvy aplikace.
 • Zefektivnění předávání informací napříč složkami IZS.
 • Integrace na nouzový dispečink s automatickým přenosem vzniklých událostí během výpadku systému.

ePřepážka - moderní aplikace pro online komunikaci nájemníků se správci bytů2020

Cílem ePřepážky bylo vytvoření moderní aplikace pro komunikací nájemníků s bytovým odborem. Hlavní důraz byl kladen na zjednodušení práce bytového odboru a domovníku. A zároveň bude moderním, jednoduchým a bezpečným rozhraním pro komunikaci mezi nájemníky a bytovým odborem. Důležitá byla rychlá zpětná vazba, proto aplikace umožňuje komunikovat pomocí emailu a SMS. Důležitým požadavkem zadavatele bylo vybudování aplikace na open source technologiích.

Předmětem dodávky bylo:

 • Přizpůsobení aplikace na míru klientovi
 • Migrace vstupních dat z původních systému
 • Design pro moderní zařízení a intuitivní obsluhu
 • Informační kanály napojené na email a SMS bránu.
 • Použití open source technologií

Hlavní moduly aplikace:

 • Správa uživatelů a jejich rolí
 • Správa bytových a nájemních prostorů
 • Správa bytových a nájemních prostorů
 • Správa požadavků dle typu a funkce
 • Hromadné informační zprávy

ZZS Zlínského kraje - vývoj, testy a instalace nových modulů2019

Projekt s názvem „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje p. o“, naše společnost se podílela na klíčových prvcích řešení, v oblasti úprav dispečerského systému a poskytování informací výjezdovým skupinám. Součástí projektu byl vývoj, testy a instalace nových modulů na ZOS ZZS Zlínského kraje a do vozidlových počítačů a tabletů sanitek, a školení uživatelů.

Předmětem dodávky u části „Úpravy dispečerského SW“ bylo:

 • „Quality Management“ pro vyhodnocení kvality práce dispečinku ZOS ZZS Zlínského kraje
 • „Evidence a sdílení kapacity volných lůžek“ ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje
 • „Komunikace s řečově / sluchově handicapovanými spoluobčany“

Předmětem dodávky u části „Avízo pacienta“ bylo:

 • „Avízo pacienta“ - Nový aplikační SW pro vozidlové počítače CarPC, umožňující datové komunikovat se zdravotnickými zařízeními ve Zlínském kraji,
 • Zobrazování informací o výlukách na odděleních zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji,
 • Žádosti o sekundární převozy – datové žádanky o převoz pacientů
 • Informace o hromadných nehodách

Statutární město Ústí nad Labem – Modernizace infrastruktury GIS města2018

Předmětem plnění smlouvy bylo:

Vytvoření a implementace portálového řešení GIS města (Geoportál) a všech jeho návazných nástrojů a služeb, jejich instalace a konfigurace a s tím související migrace a konfigurace potřebných součástí stávající GIS infrastruktury na nové serverové řešení. Interní mapové aplikace byly vytvořeny v technologii Geocortex Essentials a veřejné mapové aplikace byly postaveny nad Esri Web AppBuilder doplněné o widgety vytvořené v Geocortex Workflow 5-series.

Moduly plnění:

 • Mapoví klienti
  • Webový mapový klient
  • Mobilní mapový klient
 • Moduly portálu
  • Mapové aplikace
   • Specializované workflow procesy a georeporty
  • Webové aplikace
   • Rozcestník mapových aplikací
   • Agendy
   • Metadata
   • Aktuální informace
   • Rozcestník rastrových výkresů územního plánování
   • Statické webové stránky
 • Importní nástroje
  • Plnička RÚIAN a ISKN

O2 IT Services - Úpravy TCTV 112 v souvislosti se zavedením služeb eCall2017

Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu č. 585/2014/EU z 15.5.2014 musí být ve všech členských zemích EU nejpozději k 1.10.2017 přizpůsobena infrastruktura zajišťující příjem tísňové linky 112 pro příjem panevropské služby eCall (public eCall) v souladu s evropskými normami pro tuto službu

Předmětem dodávky bylo:

 • Rozšíření služby TCTV 112 o hardwarové a softwarové prostředky pro funkci příjmu a odbavení služeb eCall
 • Technologie .NET
 • Průběh realizace 3. měsíce

Moduly systému:

 • Možnost příjmu MSD s využitím přenosového protokolu In-Band-Modem
 • Prezentaci a vizualizaci informací získaných z MSD
 • Implementaci dekodéru VIN (Vehicle Identification Number)
 • Implementaci rozhraní na centrální registr vozidel (CRV) a EUCARIS
 • Implementaci rozhraní směrem k JSDI (Jednotný Systém Dopravních Informací)
 • Implementaci rozhraní pro podporu a integraci doplňkových služeb systémů privátních eCall operátorů dle normy EN 16102 (TPSP eCall)
 • Prezentaci a vizualizaci informací získaných z TSD
 • Návrh přenosu informací obsažených v MSD, TSD a dekódovaných informací z VIN do DV NIS IZS vůči OŘ IZS a realizace přenosu na straně TCTV 112

O2 IT Services - Modernizace Telefonní centra tísňového volání 112 ČR2017

Zajištění servisních a dohledových služeb pro informační systém telefonních center tísňového volání poskytujícího aplikační a komunikační podporu pro příjem tísňové linky 112 a 150

Předmětem dodávky bylo:

Podpora informačního systému telefonních center tísňového volání (TCTV112) poskytujícího aplikační a komunikační podporu pro příjem tísňové linky 112 a 150 ve všech 14ti krajích ČR. Součástí dodávky byla analýza integrace systémů složek IZS a vývoj a implementace modulů integrace systémů operačního řízení složek IZS prostřednictvím datových vět. Systém TCTV112 obsahuje subsystém identity managementu se silnou podporou autentizace a autorizace uživatelů jak pro řízení přístupu ke zdrojům informačního systému, tak i pro sdílení vlastností uživatelů (například jazykových dovedností, stavů operátorů apod.) napříč systémem v rámci celé ČR. Systém TCTV112 je nepřetržitě monitorován pomocí dohledového systému a portálového řešení zajišťující servisdesk pro hlášení chybových stavů, podporován a průběžně rozvíjen. Systém je postaven na 106 stanicích v produkčním prostředí TCTV112 s obslužností a podporou více jak 300 současně pracujících uživatelů či klientů za den

Moduly systému:

 • Úpravy TCTV 112
 • Help Desk a Dohled
 • Zajištění dostupnosti a řešení výpadků
 • Aplikační podpora, Správa datové vrstvy
 • Reinstalace a rekonfigurace ASW a DB
 • Instalace a konfigurace ASW , OS a DB
 • Instalace a konfigurace serverové a klientské části GIS + Update GIS a místopisných dat
 • Konzultační a edukační služby

Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje2015

Dodávka technologií pro Standardizaci krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Předmětem dodávky:

Dodávka a implementace informačních systémů Informačního systému operačního střediska a dalších navazujících technologií a služeb pro zajištění řádné realizace informačních systémů Informačního systému operačního střediska.
Průběh realizace: červen 2015 - prosinec 2020

Moduly plnění:

 • dodávka projektové technologie zařízení sálu operačního řízení
 • vybavení sálu se zázemím, radiová síť, telefonie
 • informační technologie včetně software pro Operační středisko
 • zajištění servisu pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje po dobu 5ti let

Krajský standardizovaný projekt ZZS Zlínského kraje2015

Dodávka technologií pro Standardizaci krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Předmětem dodávky:

Dodávka a implementace informačních systémů Informačního systému operačního střediska a dalších navazujících technologií a služeb pro zajištění řádné realizace informačních systémů Informačního systému operačního střediska.
Průběh realizace: září 2014 - únor 2020

Moduly plnění:

 • dodávka projektové technologie zařízení sálu operačního řízení -vybavení sálu se zázemím, radiová síť, telefonie, technologie zásahových vozů a jejich napojení na síť
 • informační technologie včetně software pro Operační středisko
 • zajištění servisu pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje po dobu 5ti let

Integrované Bezpečnostní Centrum Moravskoslezského kraje2010

Zajištění služeb pro provoz technologií a informačních systémů IBC, který zabezpečuje složkám IZS příjem TiV a podporu pro operační řízení v rámci řešení mimořádných událostí a dále pak zabezpečuje zázemí pro fungování řídícího a koordinačního centra IZS a krizových orgánů na území Moravskoslezského kraje

Předmětem dodávky:

Poskytovaní servisních služeb IBC v rámci provozního souboru PS04, který se skládá z více než 2500 technických zařízeních s pravidelnou provozní údržbou tzn. servis na HW a support na aplikační software (ASW), který je na IBC provozován, a který byl v rámci projektu IBC realizován.

Moduly systému:

 • Pohotovost a příjem incidentů v režimu 7x24x365 řešení incidentů
 • aplikační software a VSS
 • systém záznamu hlasových komunikací - ReDat
 • Databáze
 • konzultace k monitoringu (CA Spectrum)
 • datová infrastruktura
 • jádro systému
 • dispečerské pracovní stanice
 • clusterware a ASM
 • IP telefonie - konfigurace, konzultace
 • spolupráce při lokalizaci příčin problémů VSS, které mají primární původ v systémech třetích stran
 • profylaktické prohlídky síťové infrastruktury
 • správa datového prostoru
 • správa IP telefonie